>


ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN


De website Zwembad.co wordt gedeeld door de onafhankelijke bedrijven Happy Products (Berkendijk 6 Opoeteren B3680 Belgium - BTW BE0724808447 - TEL.:0496310005, en Empalco Iberica SL (Calle Jaume II, nro 7 Planta 5, puerta 16 46015 Valencia Espana BTW: ESB98429822 Tel:+34 646010120), waarvan Emplaco Iberica de website-eigenaar is, betalingen accepteert en de factuur uitreikt en Happy products is verantwoordelijk voor het beheer van het klantcontact van A tot Z.

Happy products en Empalco Iberica behouden zich het recht voor om hun algemene verkoopvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.


1. Toepassing

1.1 De Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen en alle overeenkomsten van Zwembad.co. Alleen deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen de partijen en hebben voorrang op alle andere algemene voorwaarden waarnaar de koper verwijst.

1.2 
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die op de websites van de handelaar worden geplaatst.

1.3  De aanvaarding van een aanbod en dus het feit van het plaatsen van een bestelling op een site of in de winkel van een handelaar, impliceert aanvaarding van deze voorwaarden en de reikwijdte van deze voorwaarden.

1.4   Betaling van de factuur bepaalt het bedrijf dat de verkoop doet.

1.5  Deze verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing op verkopen in een van de servicecentra of andere verkoopkanalen die aan de handelaar zijn gekoppeld.

2. Overeenkomst

Een overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie van de bestelling door de handelaar. De ondernemer is gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Zwembad.co dit mee binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen / aanbiedingen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Voor speciale aanbiedingen, acties en aanbiedingen van de dag is het slechts mogelijk om één artikel per klant te kopen. De handelaar heeft het recht om aanbiedingen aan concurrerende handelaars te weigeren.

4. Retourneren

4.1   Voor online bestellingen: u kunt de artikelen binnen 14 dagen retourneren voor terugbetaling. Restitutie is alleen geldig als artikelen volledig ongebruikt en in goede staat worden geretourneerd. De producten moeten volledig intact en ongebruikt zijn op het moment van levering aan de handelaar. Dit is in overeenstemming met de wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en de wet op de postorderverkoop. Dit betekent dat producten die op een andere manier zijn getest dan de manier waarop deze producten in de winkel worden getest, niet worden teruggenomen.

De retourzending kan alleen worden gedaan na ontvangst van een akkoord van de handelaar. De producten moeten samen met de vereiste documentatie worden geretourneerd naar het door de handelaar opgegeven adres. Dit kan ook het adres zijn van een leverancier in Europa die we indien nodig zullen communiceren. Voordat u het artikel retourneert, moet u een retourreferentienummer aanvragen. Dit retournummer dient duidelijk vermeld te worden in de verpakking. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

4.2 In het uitzonderlijke geval dat het verzonden artikel niet overeenkomt met uw bestelling, behoudt de handelaar zich het recht voor om het te vervangen door een nieuw artikel of om de betaalde bedragen terug te betalen. In dit geval draagt ​​de handelaar de verzendkosten voor de retourzending.

In het geval dat de handelaar de retourzending ondersteunt, zullen de retourkosten niet hoger zijn dan de kosten. Als de handelaar de teruggave ondersteunt, zal de klant zich moeten aanpassen aan de door de handelaar aangegeven voorwaarden en timing.

Retourzendingen dienen per e-mail te worden aangevraagd bij info@zwembad.co


4.3 Voor online bestellingen geldt een herroepingsrecht van 14 dagen. De consument die gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht kan het product in principe niet gebruiken. Hij heeft echter het recht om de door hem gekochte producten te testen en te inspecteren voor zover nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. In de praktijk betekent dit dat de consument het product kan hanteren en inspecteren zoals hij dat in een gewone winkel zou doen.

Als het testen van het product door de consument verder is gegaan dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen (d.w.z. als het een test is die intensiever is dan normaal in een winkel zou worden uitgevoerd), zal de consument zal zijn herroepingsrecht niet verliezen, maar hij zal de verkoper moeten vergoeden voor het opgetreden waardeverlies, dat, behoudens bewijs van een grotere waardevermindering, wordt geschat op ten minste 40% van de nieuwwaarde. De producten moeten op kosten van de consument worden teruggestuurd naar het door de verkoper opgegeven adres.

De koper heeft niet het recht om van de koop af te zien bij op maat gemaakte artikelen zoals noppenhoezen, winterafdekkingen, liners, automatische zwembadafdekkingen etc. In geval van herroepingsrecht vindt de terugbetaling plaats op dezelfde manier als waarop de betaling is gedaan.


5. Betalingen

5.1 Betaling dient voor of uiterlijk bij levering te geschieden. Als de goederen worden afgehaald bij de handelaar of als de goederen onder rembours worden verzonden, wordt een redelijke borg gevraagd. Indien levering door de handelaar onder rembours geschiedt, accepteren wij alleen contante betalingen.

5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u in gebreke vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden en bent u vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan over het bedrag restant verschuldigd. Indien de betaling plaatsvindt na aanmaning van de handelaar, bent u een bedrag van 25 euro aan administratiekosten verschuldigd. Indien de handelaar de vordering tot betaling uitbesteedt, bent u tevens aansprakelijk voor de vorderingskosten, welke minimaal 15% van het openstaande bedrag bedragen, onverminderd de bevoegdheid van de handelaar om de werkelijke kosten van buitengerechtelijke incasso te vorderen.

5.3 In geval van niet-tijdige betaling is de handelaar bevoegd om de betreffende overeenkomsten en daarmee verband houdende overeenkomsten op te schorten of te ontbinden.

6. Levering

6.1De levertijden worden door de handelaar slechts als indicatie gegeven. Overschrijding van levertijden geeft u geen recht op restitutie, annulering van de bestelling of opschorting van overeenkomsten, tenzij de vertraging in de levering zodanig is dat redelijkerwijs niet van u kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. In dit geval heeft u het recht om de bestelling te annuleren of de overeenkomst indien nodig te beëindigen. De wettelijke levertijd van 1 maand voor standaardproducten (dus geen maatwerkproducten), wordt in geval van een conflict als "redelijk" beschouwd.

6.2 De levering van de producten vindt plaats op de afgesproken tijd en plaats, zodra de producten gereed zijn voor verzending.

6.3 Levering vindt plaats op het bij de bestelling opgegeven adres. Wij kunnen niet garanderen dat adreswijzigingen die achteraf worden doorgevoerd door de vervoerders correct worden doorgevoerd. Gewijzigde afleveradressen kunnen in geen geval aanleiding geven tot aanspraken op schadevergoeding.

Tijdens het leveringsproces dient de klant mee te werken om te zorgen voor levering in optimale omstandigheden. Dit omvat (maar is niet beperkt tot): opgave van alternatieve adressen en/of afleverdata in het computersysteem van de vervoerder, hulp bij laden/lossen, aanwezigheid op de dag van bezorgen/afhalen of ophalen van het pakket bij een nabij gelegen pakketrelais waar het pakket is afgeleverd door de vervoerder, enz. Kosten in verband met gebrek aan medewerking kunnen uiteindelijk worden doorberekend aan de klant.

Als de klant afwezig is tijdens de levering, kan de vervoerder zijn pakket deponeren in een relaispakket in de buurt van de woning. De klant dient het pakket tijdig op te halen bij het door de vervoerder aangegeven pakketrelais.

7. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over als aan al de verplichtingen jegens de webwinkelier is voldaan. De risico's met betrekking tot de producten gaan op het moment van levering op de koper over.

8. Transportschade

Levering van beschadigde pakketten moet bij ontvangst worden geweigerd. Aanvaarding van een beschadigd pakket is onomkeerbaar.
Indien de transportschade pas na het openen van de verpakking kon worden opgemerkt (de verpakking was onbeschadigd), dient u ons binnen 24 uur na ontvangst van uw bestelling schriftelijk op de hoogte te stellen. Pakketten en verpakkingen moeten worden bewaard tot het einde van het onderzoek. Koper dient alle medewerking te verlenen aan het onderzoek. Het niet meewerken kan leiden tot niet-restitutie.
Bij sommige producten raadt de handelaar af om te verzenden. In deze gevallen is de handelaar nimmer aansprakelijk voor transportschade. Dit is het geval voor: UV-lampen en kwarts UV-lampen. Wij adviseren u deze producten op te halen bij een van onze inzamelcentra.

Transportschade dient per e-mail gemeld te worden aan info@zwembad.co

9. Elektronische communicatie en bewijs

9.1 De handelaar is niet verantwoordelijk voor eventuele misverstanden, omissies, vertragingen of het ontbreken van gegevens of berichten door het gebruik van internet of andere communicatiemiddelen bij de uitwisseling van gegevens tussen de Klant en de handelaar (en dus ook tussen de klant en een derde partij). De handelaar is alleen aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid.

9.2 De administratie van de handelaar levert het bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomsten met de klant in elke gerechtelijke procedure, totdat het tegendeel wordt bewezen door de partij die zich erop beroept, waardoor het bewijs onbetrouwbaar wordt.


10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan hem toekomende rechten, heeft de ondernemer het recht om in geval van overmacht naar zijn keuze de uitvoering van uw bestelling op te schorten, alsmede de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of te ontbinden, door u dit schriftelijk te melden informeren, en zonder dat de ondernemer tot enige schadevergoeding gehouden is, tenzij dit in de gegeven omstandigheden niet naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid betaamt.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan ​​elk incident waarvoor de handelaar niet verantwoordelijk is, omdat het niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet of gerechtelijke stappen.

11. Garantie – reparaties

De door de handelaar verkochte goederen hebben een garantie van maximaal twee jaar volgens de Europese regels. (Garantie 6 maanden zonder bewijs van fabricagefout en 1,5 jaar met bewijs van defect door de klant). Producten waarvan de klant aanneemt dat ze aanspraak kunnen maken op reparatie onder garantie, zullen eerst door Happy Products of de leverancier worden onderzocht. Als de garantieclaim geldig is, wordt het product gratis gerepareerd. Op grond van het garantierecht heeft de ondernemer het recht om te bepalen of een product gerepareerd of vervangen moet worden.

11.1 Alle garantiegevallen zijn "Carry-in" of "Pick-up" naar het adres waar de goederen zijn gekocht. De garanties zijn "carry-in" (te retourneren) naar het adres in Europa dat de handelaar zal meedelen.

Dit kan het adres zijn van een leverancier of fabrikant in Europa dat we naar behoren zullen communiceren. Schade aan het product die te wijten is aan slechte verpakking tijdens het transport van de klant naar Happy Products of naar de leverancier wordt aan de klant in rekening gebracht. Indien de garantieclaim onterecht is (na verificatie), kan het product na betaling van de verzend- en beoordelingskosten aan de klant worden geretourneerd of kan het product tegen betaling worden gerepareerd. Betalingsvoorwaarden zijn de voorwaarden die u hieronder vindt.

11.2  De volgende producten vallen niet onder de garantie: kapotte UV-lampen, oververhitte UV-lampen, producten die aan slijtage onderhevig zijn (rupsbanden, kogellagers e.d.), schade door onoordeelkundig gebruik of ondeskundige installatie e.d.
Schade als gevolg van schade die onder de garantie valt (waterverlies, installatiekosten, tijdverlies, enz.) wordt niet vergoed door de handelaar. In het geval van een garantieclaim voor een opblaasbaar artikel, moet de klant het lek in het opblaasbaar product vinden en een foto van het lek (of van zeepbellen die door het lek ontstaan) overleggen. Opblaasbaar materiaal wordt niet geretourneerd.


11.3 Indien er materialen zijn geleverd die niet naar behoren functioneren, heeft de ondernemer het recht het materiaal te repareren, te vervangen of te vergoeden. De handelaar heeft het recht om een ​​van deze opties te kiezen. Op grond van het garantierecht heeft de verkoper het recht om te bepalen of een product wordt gerepareerd of vervangen.


11.4  Voor herstellingen waarbij de herstellingskost minder dan 125 euro bedraagt ​​OF minder dan 25% van de aankoopprijs van het materiaal, hoeft de handelaar voor herstelling niet te wachten op de goedkeuring van de klant. De herstelde goederen blijven bij de handelaar of zijn leverancier tot het bedrag van de herstelling betaald is. Reparaties worden op geen enkele manier ongedaan gemaakt.

12. Aankoop mobiele applicatie

Het gratis verkrijgen van een applicatie bij de aankoop van de bij de handelaar gekochte materialen geeft de gebruiker niet het recht om de applicatie in de toekomst gratis te blijven gebruiken. De weigering om bepaalde gegevens niet te delen kan leiden tot een verminderde werking van de applicatie. De handelaar heeft het recht om reclameboodschappen in de applicatie te laten verschijnen.

 De handelaar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet goed functioneren van de applicatie als de applicatie niet correct is geconfigureerd, als de gebruikersgegevens onjuist zijn, of als de internetverbinding, de wifi-verbinding of de mobiele telefoon niet goed werkt. De handelaar is niet verantwoordelijk voor het opslaan van de gegevens die door de applicatie worden gegenereerd.

13. Herroepingsrecht

Gedurende de wachttijd van 14 dagen heeft de koper een herroepingsrecht waarmee hij de mogelijkheid heeft om zijnerzijds, zonder enige verplichting, anders dan tot vergoeding van de directe kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. Volgens de garantiewet moet de klant binnen 14 dagen na aankoop op ondubbelzinnige wijze verklaren dat hij een beroep wil doen op het herroepingsrecht. Bijvoorbeeld: de klant verliest het herroepingsrecht als hij eerst meldt dat het product niet werkt en een omruiling aanvraagt. De koper heeft niet het recht om af te zien van de aankoop van de artikelen indien deze op maat gemaakt zijn zoals noppenhoezen, winterhoezen, voeringen, automatische hoezen enz. In het geval van het herroepingsrecht vindt de terugbetaling plaats op dezelfde wijze als waarop de betaling heeft plaatsgevonden.

14. GDPR – bescherming van persoonsgegevens - Vertrouwelijkheid

 Conform de wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) moet u de handelaar actief machtigen om uw gegevens bij te houden en te gebruiken voor facturatie, verzending, marketing en voor persoonlijk contact per brief of telefoon. Het e-mailadres wordt gebruikt om u op de hoogte te houden van het verloop van uw bestelling, het versturen van mailings/acties en/of tevredenheidsonderzoeken. Uw contactgegevens kunnen worden gebruikt om te onderzoeken waar onze klanten zich bevinden. Als u akkoord gaat met het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden, worden uw gegevens onder meer gebruikt om u mailings, reclameboodschappen, enz. te sturen. zwembadproducten en accessoires.

 Om wettelijke redenen worden uw gegevens 10 jaar bewaard. Als klant heeft u het recht om de vernietiging te vragen van gegevens die om wettelijke redenen niet bewaard mogen worden. Ook kunt u vragen om inzage in en/of correctie van en/of beperking van de omvang van uw gegevens. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens.
 Dit kan door een e-mail te sturen naar de handelaar. De handelaar zal de gegevens binnen een maand aanpassen/verstrekken. Door het vakje aan te vinken bevestigt u tevens dat u ouder bent dan 16 jaar.

15. Diverse

15.1 Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden, of een met de ondernemer gesloten overeenkomst, in strijd blijkt te zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen, zal de bepaling komen te vervallen of zal de ondernemer deze geheel vervangen door een vergelijkbare bepaling die voldoet aan de wetgeving.

15.2 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan een fout in de informatie op de site of aan een verkeerde interpretatie. De foto's worden ter informatie verstrekt en zijn niet contractueel.

15.3 De handelaar is bevoegd om uw bestelling via derden te laten bezorgen.

15.4 Conform de garantiewet dient de klant binnen 14 dagen na aankoop op ondubbelzinnige wijze kenbaar te maken dat hij gebruik wil maken van het herroepingsrecht. Door bijvoorbeeld eerst te melden dat een product niet werkt en omruiling vraagt, verliest de klant het herroepingsrecht.

 In het geval dat de handelaar u om administratieve handelingen vraagt, zoals het uitgeven van een factuur, het wijzigen van factuurgegevens, het maken van een pro forma factuur, etc. … kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is minimaal 25 euro.

16. Conflicten - claims - toepasselijke wetten en bevoegde rechtbanken


16.1 Geschillen en klachten moeten per e-mail worden ingediend bij: : info@zwembad.co

16.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

16.3 Voor geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kan getracht worden dergelijke geschillen op te lossen via het ODR-platform: http://ec.europa.eu/odr/


16.4 Indien administratieve diensten van de handelaar worden gevraagd zoals het opnieuw opmaken van facturen, het maken van pro forma facturen etc. ... kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. Ze zullen minimaal 25 euro kosten.

16.5Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België, de Rechtbank van Koophandel te Leuven – België.